Дайте визначення наступним поняттям. Чиста монополія, природна монополія, адміністративна монополія, економічна монополія, монопольна влада

Чиста монополія, природна монополія, адміністративна монополія, економічна монополія, монопольна влада, Х-неефективність, «мертвий вантаж» монополії, монопсонія, цінова дискримінація, індекс Лернера.

2. Визначте вірність наступних тверджень:

1. Монополія завжди обирає обсяг випуску в межах нееластичного попиту.

Так Ні

2. Крива граничного доходу монополіста є горизонтальною.

Так Ні

3. Монополіст, який здійснює політику цінової дискримінації, може збільшити свій прибуток за рахунок захоплення споживчого надлишку.

Так Ні

4. Монополія не має кривої пропонування, оскільки може продавати один і той самий обсяг продукції за різними цінами або різні обсяги за однією ціною залежно від ринкового попиту.

Так Ні

5. Монополіст встановлює ціну таким чином, щоб граничний дохід перевищував граничні витрати.

Так Ні

6. На еластичному відрізку кривої попиту скорочення ціни монополістом приведе до зростання супного виторгу.

Так Ні

7. Чим більш еластичним є попиту на продукцію монополії, тим меншою буде її ринкова влада.

Так Ні

8. Монополія і конкурентна фірма максимізують прибуток згідно з правилом «Граничні витрати дорівнюють ціні».

Так Ні

9. Якщо на ринку зустрічаються монополіст та монопсоніст, то виникає двостороння монополія.

Так Ні

10. Незворотні суспільні витрати – це втрати надлишку споживача і виробника, пов’язані з нижчими обсягами випуску і вищими цінами в умовах монополії.

Так Ні

3. Визначте єдину правильну відповідь.

1. До утворення монополії не призводить:

А) наявність у фірми економії на масштабі;

Б) наявність у фірми патентів, ліцензій, авторських прав;

В) виробництво та збут товару, який має багато близьких субститутів;

Г) контроль над стратегічними ресурсами, необхідними для виробництва.

2. Становище товаровиробника у конкурентній галузі відрізняється від монополізованої тим, що:

А) товаровиробник максимізує прибуток за умови, що граничні витрати дорівнюють граничній виручці;

Б) лінія попиту є абсолютно еластичною;

В) криві граничних і середніх витрат – дугоподібні;

Г) товаровиробник має економічний прибуток.

3. Максимальний прибуток забезпечує фірмі-монополісту обсяг виробництва продукції, за якого:

А) ціна менша, ніж граничні витрати;

Б) граничні витрати дорівнюють граничному доходу;

В) середні витрати дорівнюють середньому доходу;Г) ціна відповідає нееластичній ділянці кривої попиту.

4. Цінова дискримінація – це:

А) продаж однієї продукції за різними цінами різним покупцям;

Б) підвищення цін на товари вищої якості;

В) відмінності в оплаті осіб різної статі;

Г) наявність благ-субститутів.

5. Рівень монопольної влади фірми залежить від:

А) еластичності попиту на продукт, що виробляється;

Б) рівня її довгострокових середніх витрат;

В) галузевих бар’єрів входження;

Г) інформованості покупців.

6. Весь споживчий надлишок привласнює фірма, яка:

А) монополізує ринок;

Б) здійснює досконалу цінову дискримінацію;

В) продає за максимально високими цінами;

Г) проводить сегментацію ринку.

7. Монополіст може отримувати економічний прибуток:

А) лише у короткостроковому періоді;

Б) у довго- та короткостроковому періодах;

В) тільки у довгостроковому періоді;

Г) при досягненні рівноваги.

8. Міський метрополітен може слугувати прикладом:

А) монополії;

Б) олігополії;

В) природної монополії;

Г) монопосонії.

9. Функції сукупних витрат і попиту на продукцію монополії, що виробляє 20 одиниць продукції на місяць, мають вигляд: TC=100 + 3Q, p=200-Q.Величини місячного сукупного виторгу та економічного прибутку монополіста становлять:

А) TR=6400 грн., ЕР=6240 грн.;

Б) TR=3800 грн., ЕР=1800грн.;

В) TR=3600 грн., ЕР=3440 грн.;

Г) TR=3600 грн., ЕР=400 грн.

10. Дирекція зоопарку вважає, що попит відвідувачів є менш еластичний у вихідні дні і більш еластичний у будні. Відтак прибуток можна збільшити, якщо:

А) встановити вищі ціни у будні, ніж у вихідні;

Б) встановити нижчі ціни у будні, ніж у вихідні;В) встановити однакові ціни;

Г) інформації щодо еластичності недостатньо для визначення стратегії ціноутворення.

Задача

Функція витрат фірми-монополіста TC = 0,5Q2 + 2Q. Функція попиту на продукцію фірми P = 10 – 0,5Q.

Визначите ціну, при якій фірма максимізує свій прибуток і ступінь її монопольної влади.

Задача

Модель простої монополії задана наступною системою рівнянь:

Qd = 5 – P, TC = 0,5 + 2Q; TR = 5Q – Q2.

Визначить:

1) обсяг виробництва і ціну, які забезпечать монополістові максимальний прибуток, а також величину прибутку;

2) обсяг виробництва і ціну, які забезпечать монополістові максимальний сукупний виторг; якою буде величина сукупного виторгу.

Задача

Визначивши, що покупців фірми можна розділити на дві групи, монополіст з метою збільшення прибутку сегментує ринок і тепер реалізує свою продукцію на двох ринках з відповідними кривими попиту:

P1 = 10 – Q1, P2 = 20 – Q2. Граничні витрати фірми постійні і дорівнюють МС=2.

Визначить оптимальний обсяг виробництва фірми – монополіста і ціни, які дозволять максимізувати прибуток. Який вид цінової дискримінації застосовує фірма?

Задача

Функція витрат монополіста дорівнює TC = Q2 + 60. Функція попиту на товар фірми Qd = 30 – 2Р.

Визначить обсяг виробництва, ціну, загальну виручку, прибуток монополіста і ступінь його монопольної влади.

Задача

Модель фірми задана наступним рівнянням:

TR = 100Q – Q2; МС = 10 + Q. Визначить обсяг продукції і ціну, якщо:

А) фірма функціонує як монополія;

Б) фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції;

В) порівняйте отримані результати і зробіть висновки щодо монополізації виробництва.

Задача

Кінотеатр є монополістом у віддаленому районі міста. Його граничні витрати складають 3 грн.

З метою збільшення прибутку власник вирішує застосувати політику цінової дискримінації і встановити різні ціни на денні і вечірні сеанси, керуючись тим, що еластичність попиту на квитки на денні сеанси складає Еd = - 5, еластичність попиту на квитки на вечірні сеанси Еd = - 3.

Визначить, які ціни на квитки встановить монополіст?

Задача

Фірма-монополіст має наступну криву сукупного доходу: TR = 100Q – Q2 і криву граничних витрат: МС = 10 + Q.

1. Визначите оптимальний обсяг виробництва і ціну, якщо фірма функціонує як монополія.

2. Визначите оптимальний обсяг виробництва і ціну, якщо галузь стає абсолютно конкурентною. Намалюйте графіки.

3. Порівняєте величини надлишків споживача і виробника в умовах досконалої конкуренції і монополії. Розрахуйте величину чистих втрат суспільства від монопольної влади.

4. Як змінився б обсяг виробництва і суспільні втрати монополізації, якби в галузі використовувалася б цінова дискримінація 1 ступеня?

Задача

Попит на товар заданий рівнянням: Qd = 1000 – 5P. Граничні і середні витрати довгострокового періоду складають 10 грн. на одиницю продукції.

1. Визначить, якими будуть ціни і обсяги виробництва в умовах досконалої конкуренції і монополії.

2. Припустимо, що вводиться податок у розмірі 2 грн. за одиницю продукції. Визначите нові рівноважні ціни і обсяги виробництва в умовах монополії і досконалої конкуренції.

Задача

Розгляньте графік і дайте відповіді на запитання:

1) у якій ринковій структурі функціонує фірма;

2) якою є величина постійних витрат при нульовому випуску продукції; при випуску 50 одиниць продукції;

3) при яких обсягах виробництва фірма є беззбитковою? Відзначте дані точки на графіці;

4) який обсяг продукції є оптимальним для даної фірми?

TC

C, P TR

0 10 20 30 40 50 60 70 Q

Задача

Графік демонструє ринковий попит і витрати монополіста. За даними графіка визначите:

C, P

60 D

50 МС

40 AC

MR D

10 20 30 40 50 60 70 Q

1) який обсяг випуску є оптимальним?

2) яку ціну на свою продукцію призначить фірма-монополіст?

3) якою є величина сукупної виручки при оптимальному обсязі виробництва?

4) якою буде ціна і оптимальний обсяг виробництва в умовах досконалої конкуренції?

5) розрахуйте величину «мертвого вантажу» монополії;

6) пояснить, у межах яких цінових інтервалів монополістові доцільно і недоцільно знижувати ціну продукції.

Задача

Розгляньте графік і дайте відповідь на питання:

1) яка модель представлена на графіці?

2) який обсяг виробництва і ціна є оптимальними для монополіста?

3) у межах яких цінових інтервалів доцільно і недоцільно знижувати ціну?

4) графічно проілюструйте результат діяльності фірми – позначте площу, яка відповідає величині економічному прибутку;

5) позначте «мертвий вантаж» монополії;

6) визначить ціну і рівноважний обсяг в умовах досконалої конкуренції.

C, P

30 D

25 МС

20 AC

MR D

100 200 300 400 500 600 700 Q

Тема 9. Поведінка фірми в умовах монополістичної конкуренції та олігополії

Монополістична конкуренція Умови рівноваги монополістичного конкурента в короткостроковому та довгостроковому періодах Олігополія Стратегія одночасної гри Стратегія послідовної гри Стратегія кооперативної гри Рівновага Неша Теорія ігор Ламана крива попиту Модель Курно Модель Бертрана Модель Штакельберга Модель домінуючої фірми Цінова війна Картель

1. Знайдіть відповідне визначення кожного з наведених понять:

1. Ринкова структура, в якій більша частина продажу здійснюється кількома великими фірмами, кожна з яких спроможна впливати на ціну власними діями –

_____________________________________________________________________

2. Набір стратегій, коли кожен суб’єкт економіки обирає найкращий для себе варіант дій, виходячи з того, що інші учасники дотримуються певної стратегії –

_____________________________________________________________________

3. Ринкова структура, в якій існує велике число виробників близьких замінників товарів, які незначно відрізняються один від одного –

_____________________________________________________________________

4. Умова максимізації прибутку монополістичного конкурента –

_____________________________________________________________________

5. Модель, яка описує ситуацію на ринку, при якій в умовах дуополії фірми конкурують шляхом зниження ціни та зростанням обсягу випуску –

_____________________________________________________________________

6. Ринкова ситуація, при якій фірми відтворюють змову відносно цін та\або обсягу виробництва з умовою максимізації сукупного прибутку об’єднання –

_____________________________________________________________________

7. Модель, яка описує ситуацію, коли фірми в умовах дуополії діють самостійно, вибирають такий обсяг виробництва, який очікує від неї інша фірма _____________________________________________________________________

8. Модель, яка описує ситуацію, коли у галузі функціонує одна фірма і багато дрібних, які здані з нею конкурувати –

_____________________________________________________________________

9. Модель, яка ілюструє негнучкість олігополістичних цін –

_____________________________________________________________________

10. Модель, яка описує ситуацію, коли одна з фірм є лідером, має більшу економічну силу і незалежну позицію, тому перша визначає свій обсяг виробництв

_____________________________________________________________________

(Монополістична конкуренція, олігополія, рівновага Неша, модель Курно, модель Бертрана, модель Штакельберга, модель «ламаної кривої попиту», модель домінуючої фірми, картель, MR=MC)

2. Визначте вірність наступних тверджень:

1. Монополістичний конкурент одночасно визначає обсяг випуску і ціну продукції.

Так Ні

2. У роздрібній торгівлі ліками кожна аптека має невелику ринкову владу, але у довгостроковому періоді неспроможна отримувати економічний прибуток від своєї діяльності.

Так Ні

3. Більшість галузей монополістичної конкуренції не отримують високих прибутків, а вищі ціни на їх продукцію є одним з наслідків незадіяних надлишкових виробничих потужностей.

Так Ні

4. Довгострокова рівновага монополістичного конкурента встановлюється на рівні Р=МС, отже монополістична конкуренція забезпечує виробничу ефективність так само, як і досконала конкуренція.

Так Ні

5. Диференціація продукції дозволяє монополістичним конкурентам набути обмеженого контролю над цінами на свою продукцію.

Так Ні

6. Олігополістичні галузі характеризуються нечисленністю фірм, кожна з яких контролює значну частину ринку.

Так Ні

7. Основною причиною поширення олігополії є ефект масштабу, що створює високі бар’єри до вступу в галузь нових конкурентів.

Так Ні

8. Стратегічним показником для фірм у моделі Курно є ціни, у моделі Бертрана – обсяги виробництва.

Так Ні

9. Утворення галузевого картелю дозволяє фірмам максимізувати сукупний прибуток подібно до монополії, проте якщо кожен олігополіст буде приймати рішення самостійно, обсяги випуску будуть вищими, а ціни – нижчими порівняно з монополією.

Так Ні

10. Конкуренція за умов олігополії є в більшій мірі неціновою, ніж ціновою.

Так Ні

Задача

Дуополісти Курно стикаються з кривою ринкового попиту: P=10 – Q. Кожен з них виробляє продукцію за сталих граничних витрат МС=2.

Визначте:

1) криві реакції фірм, проілюструйте їх графічно;

2) оптимальні обсяги випуску фірм;

3) сукупний обсяг виробництва галузі та ціну продукції;

4) величину економічного прибутку, який отримує кожна фірма.

Задача

Крива ринкового попиту для дуополії Бертрана описується рівнянням:

P=10 – Q. Граничні витрати фірм є сталими МС=2.

Визначте:

А) рівноважні ціну і обсяг випуску для кожної фірми;

Б) величину економічного прибутку фірм.

Задача

Крива ринкового попиту для фірми-лідера і фірми-аутсайдера в моделі Штакельберга визначається рівнянням: P=10 – Q. Граничні витрати фірм є сталими МС=2.

Визначте:

1) криві реакції фірм, проілюструйте графічно;

2) оптимальні обсяги випуску фірм;

3) сукупний обсяг виробництва галузі та ціну продукції;

4) величину економічного прибутку, який отримує кожна з фірм.

Задача

Припустимо, що Дуополісти Курно утворили картель, який стикається з тією ж кривою ринкового попиту P=10 – Q. Граничні витрати картелю є сталими МС=2.

Визначте:

1) рівноважний обсяг випуску і ціну на продукцію картелю;

2) величину економічного прибутку картелю та кожної з фірм.

Задача

За даними, одержаними з розв’язку задач 3-6, порівняйе рівноважні обсяги випуску, ціни, та результати діяльності двох фірм за різними моделями згідно з формою наступної таблиці:

Модель Q1 Q2 Q1+Q2 P EP1 EP2 EP1+EP2
Курно
Бертрана
Штакельберга
Картель

Задача

Функція сукупних витрат монополістичного конкурента має вигляд ТС = 200 + 30Q. Функція попиту на продукцію фірми Р = 60 – 0,2Q.

Визначте оптимальний обсяг випуску і ціну, які дозволяють максимізувати прибуток фірми.

Задача

Розгляньте моделі, які представлені на графіках, і дайте відповідь на наступні запитання:

P,C P,C

LMC LAC

LMC

LAC D=MR

D

MR

Q Q

А) в яких ринкових структурах функціонують фірми? Поясність;

Б) в якому часовому періоді функціонують фірми;

В) визначте параметри рівноваги для цих фірм;

Г) визначте спільні риси і відмінності їх станів за такими ознаками: 1) еластичність попиту на продукцію фірм; 2) ступінь розбіжностей між ціною і граничними витратами для оптимального обсягу виробництва; 3) можливість одержання економічного прибутку; 4) забезпечення виробничої ефективності та ефективності розподілу ресурсів.

Задача

Розгляньте графіки і дайте відповідь на наступні запитання:

P,C P,C

MC ATC

AVC

MC

AТC D=MR

AVC

D

MR

Q Q

1) в яких ринкових структурах функціонують фірми? Поясність;

2) в якому часовому періоді функціонують фірми;

3) визначте графічно обсяги виробництва, ціни та площі економічного прибутку.

Задача

Розгляньте графіки і дайте відповідь на наступні запитання:

1) в яких ринкових структурах функціонують фірми? Поясність;

2) в якому часовому періоді функціонують фірми;

3) визначте графічно обсяги виробництва, ціни та площі економічного прибутку.

P,C P,C

D

MC LMC

AТC LAC

AVC

D

MR MR

Q Q

12. Дайте порівняльну характеристику чотирьох ринкових структур, заповнивши наступну таблицю відповідями «так», «ні», «можливо».

Фірми: Досконала конкуренція Монополія Монополістична конкуренція Олігополія
Виробляють диференційовану продукцію
Стикаються зі спадною кривою попиту
Обирають обсяг випуску за правилом MR=MC
Для оптимального обсягу випуску мають Р=МС
Забезпечують виробничу ефективність
Мають бар’єри входження в галузь
Отримують економічний прибуток у довгостроковому періоді
Зважають при прийнятті рішень на реакцію конкурента
Залишають ринок, якщо у довгостроковому періоді Р перевищує АС
Мають надлишкові потужності


0877857447131980.html
0877888997913852.html
    PR.RU™