Сутність розвитку підприємства

Розділ 13. Розвиток підприємства: сутність, види, оцінка

Підприємство є системою функціонально пов'язаних один з одним елементів, відносин і залежностей, розвиток яких приводить до зміни кількісних та якісних показників його виробничо-господарської діяльності протягом певного проміжку часу.

Розвиток підприємства визначає в насамперед процес зміни, або руху на шляху прогресу. У процесі розвитку, як руху створюється нове, необхідне, здатне до саморуху, самовідтворення. Як правило, термін "розвиток" вживається в контексті прогресивних змін. Загальновідомо, що прогрес (від латинської progressus — рух уперед, успіх), тип, напрямок розвитку, для якого характерний перехід від нижчого до вищого, від менш досконалого до більш досконалого. Категорію "розвиток" характеризує час, оскільки всякий розвиток здійснюється в реальному часі й тільки час виявляє його спрямованість.

Сутність розвитку підприємства, як однієї з його об'єктивних цілей визначено в багатьох наукових працях в таких теоретичних підходах:

1. Як свідчить світова практика, до десяти відсотків малих підприємств виростають у великі компанії [1,с.7].

2. Розвиток – це процес закономірної зміни, переходу з одного стану в інший, більш розроблений, перехід від старого якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого до вищого [2,с.826].

3. Розвиток – це вищий тип руху і змін у природі й суспільстві, пов'язаний з переходом з однієї якості в іншу, необоротну, спрямовану, закономірну зміну матеріальних та ідеальних об'єктів, у результаті якої виникає їхній новий якісний стан [3,c. 397].

4. Розвиток – це необоротна, спрямована закономірна зміна системи на основі реалізації внутрішніх властивих їй механізмів самореалізації [4, с.19].

Так, весь ланцюг змін необхідно розглядати як причину розвитку, що передує результату, а не тільки вихідні й кінцеві події в цьому ланцюзі, оскільки щомиті відбувається зіткнення величезного числа випадкових взаємозалежних обставин. Про прогрес в розвитку підприємства можна говорити відносно його системи в цілому, окремих її елементів, структури та параметрів, що розвиваються.

Але існує й регрес (від латинської regressus – зворотний рух) – напрямок розвитку, для якого характерний перехід від вищого до нижчого. Загальновідомо, що регресу відповідають процеси деградації, зниження рівня системи, втрати здатності до виконання тих або інших її функцій. Тому регрес включає моменти застою, повернення до форм, що зжили себе. Розвиток підприємства – це набуття нової якості, що зміцнює його життєздатність в умовах середовища, яке постійно змінюється [5, c. 32].Процес розвитку підприємства є пов'язаним зі змінами, що виникають в його системі. У ході зміни системи відбувається зміна її станів, змінюються ті параметри, які визначають стан системи на різних рівнях управління.

Розвиток підприємства може розглядатися як процес змін, що підвищує ступінь організованості системи. Водночас розвиток здійснюється людиною шляхом свідомих і цілеспрямованих перетворень підприємства як системи. Він втілюється в життя шляхом самоорганізації системи й забезпечується активністю елементів, що становлять структуру підприємства.

Розвитку підприємства властива суб'єктивність, що залежить від можливостей людини, її вмінь, розумових і фізичних здатностей до прийняття і реалізація адекватних рішень щодо зростання продуктивності праці, насичення ринку високотехнологічною продукцією, підвищення конкурентоспроможності потенціалу. Підприємство функціонує, змінюється, вдосконалюється і розвивається одночасно [6, с.19]. Розвиток підприємства необхідно відрізняти від його удосконалення.

Розвиток підприємства визначає процес, що розгортається в часі з переходом з одного стану в інший, який характеризується наявністю якісних перетворень у цілому, появою якісно нових елементів, властивостей, характеристик, що стосуються визначальної побудови й функціонування системи. Розвиток підприємства передбачає зміни, функціонування та вдосконалення виробництва як єдиного цілого.

Удосконалення передбачає досягнення дещо кращого позитивного, більш прогресивного стану фінансових, інженерних, кадрових, інших характеристик підприємства проти попереднього чи порівнювального стану. Удосконалення роботи підприємства являє собою її поліпшення за певним критерієм його характеристик.Розвиток підприємства позначає процес змін, що відбуваються під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, які характеризують стан підприємства та окремих його елементів. В іншому разі, це – послідовність переходів підприємства з одного стану в інший від моменту його створення до його ліквідації.

Розвиток підприємства в ринковій системі господарювання приймає форму процесу його адаптації до вимог зовнішнього середовища шляхом цілеспрямованих внутрішніх організаційних змін, що виникають в системі в цілому. Розвиток підприємств є незворотним процесом, який забезпечує спонтанні чи керовані його переходи від одного неповторного стану до іншого через процеси змін у напрямку прогресу.

Види розвитку підприємства.

Існують різні підходи до формування видів розвитку підприємства. Традиційно виділяють економічний, організаційний, техніко-технологічний соціальний, екологічний, сталий, ефективний розвиток підприємства, що забезпечують розширене виробництво та науково-технічний прогрес.

Економічний розвиток підприємства розглядається як найважливіша економічна мета його діяльності щодо збільшення обсягів виробництва й розширення можливостей задовольняти зростаючі потреби населення, збільшення збуту, потужностей або масштабів виробництва, залучення інвестиційних ресурсів, поліпшення якості продукції тощо.

Організаційний вид розвитку забезпечує ефективність виробництва. Організаційний розвиток підприємствавиражається в удосконаленні діючих і застосуванні нових методів та форм організації виробництва й праці, елементів господарського механізму. Зазначимо, що в західній науковій літературі виділяють окремі стадії життєвого циклу організації "organіzatіons lіfe cycles". Стадії життєвого циклу організації – це періоди життя організації в рамках однотипних ціннісних установок, що фіксують особливості управлінських завдань, що перебувають у центрі уваги керівництва. Періоди, у які організація принципово змінює цінності й орієнтації, називають циклами або фазами розвитку організації.

Під техніко-технологічним розвитком підприємства розуміється процес формування й удосконалення матеріальної бази підприємства, орієнтований на якісні кінцеві результати господарської діяльності за рахунок техніко-технологічних нововведень, тобто модернізації устаткування, технічного переозброєння, реконструкції, розширення, нового будівництва. Управління техніко-технологічним розвитком підприємства слід розглядати в таких аспектах:

- постановку цілей і виявлення їхніх пріоритетів;

- вибір напрямків технічного розвитку;

- оцінку ефективності можливих варіантів рішень;

- розробку програми технічного розвитку;

- коректування плану й контроль за виконанням передбачених програмою заходів.

Соціальний вид розвитку має зняти соціальне напруження, що виникає у процесі економічного розвитку. Досягнення високих виробничо-господарських результатів діяльності підприємства може бути забезпечено в сприятливих умовах соціального середовища. Соціальний розвиток підприємства являє процес удосконалення внутрішнього соціального середовища та характеризує умови реалізації трудової діяльності персоналу. Процес поліпшення стану соціального середовища на підприємстві дозволяє підвищити зацікавленість працівників у результатах праці, підвищуючи водночас продуктивність і ефективність роботи підприємства. Отже, роль персоналу в соціальному розвитку підприємства є вагомою.

Потенціал соціального розвитку підприємства визначають фінансові результати його діяльності. Підґрунтям для оцінки соціального розвитку підприємства є досягнутий рівень економічних показників.

Управління соціальним розвитком підприємства забезпечує якісне поліпшення соціальних умов діяльності персоналу шляхом удосконалення показників, які характеризують соціальне середовище.

Екологічний вид розвитку орієнтує підприємства на оптимальне задоволення потреб людей, забезпечуючи достатню якість життя, раціональне використання природних ресурсів і збереження довкілля.

Також виділяють таку категорію, як сталий розвиток (sustainable development – англ.). У цьому контексті будь-який соціально-економічний розвиток підприємства повинен узгоджуватися з екологічною безпекою, гарантувати нащадкам наявність повноцінного життєвого середовища й достатньої кількості природних ресурсів. Сталий розвиток підприємства– це стан його функціонування, що характеризується здатністю підприємства до виживання й тривалого протистояння впливам негативних чинників зовнішнього середовища підприємства в найближчій і віддаленій перспективі, що забезпечує перехід підприємства до якісних перетворень, адаптованих до цих впливів [8]. Комісія ООН з проблем сталого розвитку визначила його головну мету, за якою сучасні потреби суспільства необхідно задовольняти на основі безпеки можливостей розвитку майбутніх поколінь людей.

Концепція сталого розвитку, що розроблена в економічній літературі представлена на рис.13.1.

Рис. 13.1. Концепція сталого розвитку.

Сталий розвиток підприємства припускає його несумісність із проявами революційних, катастрофічних змін.

При розгляді категорії ефективного розвитку підприємства необхідно акцентувати увагу на тому, що підприємство розвивається від простого до складного та більш досконалого функціонування вихідних елементів, процесів, які відбуваються в його межах. Ефективний розвиток підприємства є суперечливим процесом, де не лише вдосконалюються певні функції, виробництво конкретних видів продуктів, послуг, але є досягнення вищої досконалості у виробництві, тобто здатності підприємства виконувати виробничу, маркетингову, фінансову та інші функції з найбільш сприятливим результатом. Підприємства повинні розвиватися не в зворотному напрямку, тобто в напрямку регресу, а ефективно, стабільно та гнучко, при цьому їхній розвиток повинен бути сталим. Процес ефективного розвитку підприємства повинен бути заздалегідь спланованим, забезпеченим фінансовими й матеріальними ресурсами. В умовах нестабільної кон'юнктури підприємства повинні розвиватися збалансовано і безперервно.

На закінчення можна запропонувати загальну класифікацію видів розвитку підприємства за різними ознаками [7]:

• адаптивний • реактивний • випереджаючий
• простий • розширений
• загально-корпоративний • корпоративний локальний
За масштабом змін
• спрямований • циклічний • спіральний
За якістю змін
• прогресивний • регресивний
За характером змін
За типом тренду
За динамікою змін
• рівномірний (еволюційний) • нерівномірний (революційний)
• лінійний • не лінійний
• абсолютний • відносний
За природою ключового крітерію
За рівнем невизначеності процесів
За зміною
• інтенсивний • екстенсивний
За метою
За складністю змін
• керований • спонтанний
За можливістю управління змінами
За корпоративною стратегією
• елементарний • інтегральний • системний
• прогнозований • випадковий

Рис. 13.2. Класифікацію видів розвитку підприємства


0876858773256207.html
0876887351753569.html
    PR.RU™