Дія на організм людини ЕМП,нормування ЕМП

Дія електромагнітних хвиль на організм залежить від інтенсивності джерела, тривалості опромінення, довжини хвиль, характеру випромінювання (безперервне, імпульсне) та режиму опромінення (постійне, інтермітуюче). Основою функціонування організму є дуже слабкі біоелектричні струми, що синхронізують природні біологічні режими. Штучні ЕМП якщо співпадають з частотами біологічних ритмів мозку або біоелектричною активністю серця чи інших органів людини можуть призвести до десинхронізації функціональних процесів в організмі.

Встановлено, що ЕМП (особливо високовольтні ЛЕП) при тривалій дії здатні викликати рак, лейкемію, пухлини мозку, розсіяний склероз та інші тяжкі захворювання. Встановлено , що ЕМП змінюють гени та генофонд усього живого. Механізм біологічної дії на організм людини полягає як у тепловому, так і нетепловому специфічному ефекті, теплова дія ЕМП проявляються у підвищенні температури тіла, а також локальному, вибірковому нагріванні тканин, органів, клітин унаслідок переходу електромагнітної енергії у теплову.

На людину впливають перемінні ЕМП, статичні струми та ЕМП, що їх супроводять. Багато полімерних матеріалів накопичують електричні заряди, джерелом статичного струму може бути одяг людини, що легко електризується за рахунок тертя. Електризація тіла людини позначається на нервовій системі. Людина стає роздратованою, надмірно втомлюється, відчуває головні болі або алергічні реакції.

Напруженість ЕМП величиною 300-1000В/см чинить негативний вплив на організм людини, а в діапазоні 5000-10000В/см викликає загибель тварин.

Інтенсивність опромінення ЕМП у мешканців міста значно вища, ніж у мешканців села. У містах утворюються зони, напруженість ЕМП у, яких в десятки та сотні разів перевищує електромагнітний фон природних зелених зон та сільських поселень. Подальша урбанізація призведе до ще більшого забруднення середовища ЕМП, а відтак – до збільшення загрози здоров'я людини внаслідок інтенсивного електромагнітного опромінення.

Остаточно весь механізм впливу ЕМП на організм людини, ще не зовсім досконало вивчений, але відомо, що його шкідлива дія проявляється на всіх рівнях – субклітинному, окремих органах та організмі в цілому. Встановлена кореляційна залежність між народженням дітей з хворобою Дауна та опромінення їх батьків НВЧ-енергією.

ЕМП підлягають нормуванню через свою негативну дію на організм людини. Закон «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення» (1996р.) передбачає норми й правила захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання.
Порогову інтенсивність теплової дії електромагнітних хвиль нормують залежно від діапазону частот, окремо –за електричною і магнітною складовою ЕМП. У виробничих приміщення де є джерела електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону, допустимі значення ЕМП контролюються, не рідше ніж один раз на рік, шляхом вимірювання його напруженості на робочих місцях.Напруженість електромагнітного поля вимірюється у вольтах на метер (В/м), напруженість магнітного поля – в амперах на метр (А/м). результати вимірювання заносять у спеціальний журнал.

Для забезпечення безпеки персоналу від дії ЕМП використовують заходи:організаційні, інженерно-технічні;лікувально-профілактичні.

Організаційні заходи включають: раціональне розміщення радіотехнічних пристроїв, відповідний режим праці та відпочинку, створення санітарно-захисних зон.

До інженерно-технічних заходів належить герметизація установок, екранування, захист відстанню дистанційне управління.

Для екранування робочого місця використовують відбиваючі, сіткові, еластичні та поглинаючі типи екранів. Форму, розміри і товщину екрана визначають розрахунком.

Для захисту працюючих використовують спеціальний одяг, виготовлений із металізованої тканини у вигляді комбінезонів, халатів, фартухів, курток із капюшонами з вмонтованими в них окулярами, скельця яких покриті шаром оксиду олова, що послаблює потужність хвиль.

До лікувально-профілактичних заходів захисту належить проведення попередніх та періодичних медичних оглядів з метою виявлення ушкодження здоров'я на ранніх стадіях радіохвильової форми хвороби.

Особи, які не досягли 18-річного віку, до робіт з генераторами радіочастот не допускаються. Особам, що контактують з джерелами КВЧ і УВЧ випромінювання, видається додаткова відпустка та скорочення тривалості робочого дня.
Дія шуму на організм людини.Нормування шумів

Область звуків, які чує людина обмежується не тільки певними частотами (І6…20000 Гц), але і певними граничними значеннями звукових тисків та їх рівнів.

Коливання, які не чує людина, з частотами менше 16 Гцназивають інфразвуком, а коливання з частотою понад 20000 Гц – ультразвуком.

При сприйнятті людиною звуків розрізняють:

Поріг чутливості – це мінімальне значення звукового тиску, при якому сприймається звук. Поріг чутливості неоднаковий для звуків різної частоти. В діапазоні частот 800 – 4000 Гцвеличина порогу чутливості мінімальна. При віддаленні від цієї області (збільшення та зменшення по частоті) величи­на порогу чутливості зростає. Особливо це помітно при часто­тах менших 800 Гц. Для еталонної частоти 1000 Гц з пороговим звуковим тиском Па рівень звукового тиску для порогу чутливості дБ.

Поріг больового відчуття – це таке значення звукового тиску (в межах Рmax= 2·102 Па), при перевищенні якого можуть виникати болі та пошкодження в слуховому апараті (аналізаторі). Значення рівнів звукового тиску, що відпові­дають порогу больового відчуття в залежності від частоти складають 120 – 140 дБ.

Область, що знаходиться між кривими (рис.5.1), називається областю слухового сприйняття. В залежності від рівня та характеру шуму, його тривалості, а також від індивідуальних особливостей людини (вік, стан здоров’я, вид праці, фізичний та психологічний стан в момент дії) шум по різному впливає на неї.

При рівнях звуку понад 70 дБ(А) шум викликає видимі зміни в організмі людини (дратівливість, втома ), при рівнях 85 – 90дБ(А) – знижується слухова чутливість.Шум шкідливо впливає на здоров’я людини і може викликати: загальну втому, погіршення слуху (навіть глухоту), погіршення процесу травлення, зміну об’єму органів травлення, гіпертонічну та виразкову хвороби, неврози, шкірні захворювання, послаблення уваги, уповільнення психічних реакцій.

Патологічні зміни, що виникли під дією шуму, у людини розглядаються як шумова хвороба. При дії шуму з рівнем звукового тиску понад 145 дБ можливий розрив барабанних пере­тинок. В зв’язку з цим необхідно систематично контролювати рівень шуму на робочих місцях, захищати працівників від шкідливої дії шуму, не допускати перевищення нормативних значень шуму.

Нормування шуму

Допустимі (нормовані) рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку для робочих місць у виробничих приміщеннях та на території підприємства наведені в табл.5.1 і на робочих місцях приймаються (в залежності від класифікації шуму):

– для широкосмугового постійного та непостійного (крім імпульсного) шуму згідно з табл.5.1;

– для тонального та імпульсного шуму – на 5 дБ менше значень, що вказані у табл.5.1;

– для шуму, що створюється у приміщеннях установками кондиціювання повітря, вентиляції та повітряного опалення – на 5 дБ менше фактичних рівнів у приміщеннях (виміряних або визначених розрахунком), якщо останні не перевищують значень табл.1 (поправка для тонального та імпульсного шуму при цьому не враховується), у інакшому випадку на 5 дБ менше значень, вказаних в табл.5.1;

– для коливального у часі та переривистого шуму максималь­ний рівень звуку не повинен перевищувати 110 дБ(А);

– для імпульсного шуму максимальний рівень звуку не повинен перевищувати 125 дБ (А).


0872316404832082.html
0872407952681636.html
    PR.RU™